ΟΛΥΜΠΙΟΝ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ